Inim S-ID300

Description

Konvencionalni multikriterijski optičko-termički vatrodojavni detektor.